Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bellako Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-810 przy ul. Gocławska 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071282,    NIP: 1130009690, REGON: 00132407000000.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – Panią Weronikę Krakówkę, z którą, można się skontaktować drogą elektroniczną, pod adresem: iod@directgroup.com.pl 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,f.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat bądź do czasu żądania usunięcia danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.  

Bellako Sp. z o.o.
Biuro Wdrożeniowo – Handlowe:
03-810 Warszawa
ul. Gocławska 11
tel: (+48) 22 870 11 57
e-mail: bellako@bellako.com.pl

Bellako Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny:
41-803 Zabrze
ul. Bytomska 122
tel: (+48) 32 271 37 10
e-mail: marketing.zabrze@bellako.com.pl